Regulamin licencji FREE – FlowBoard – A helping hand in routine back-office tasks
 

Regulamin Usługi Flowboard – Wersja Promocyjna „Free”

 1. Niniejszy Regulamin wydany został na podstawie § 2 ust. 5 regulaminu usługi Flowboard (zwanego dalej „Regulaminem ogólnym”) i określa warunki korzystania z Systemu w wersji promocyjnej „Free”.
 2. Spółka wprowadza następujące warunki korzystania z Systemu w wersji promocyjnej „Free”: w okresie wskazanym w § 2 ust. 5 Regulaminu ogólnego lub po jego zakończeniu, Klient ma możliwość wybrania Planu abonamentowego na korzystanie z Systemu w wersji promocyjnej „Free”, bez konieczności zawierania odrębnej Umowy,
  1. w przypadku wybrania przez Klienta Planu abonamentowego w wersji promocyjnej „Free” uzyskuje on nieodpłatny dostęp do Systemu na czas oznaczony 1 (jednego) roku.
  2. w ramach wersji promocyjnej „Free” dostęp do Systemu posiada maksymalnie 10 użytkowników, Klient posiada 5 aktywnych szablonów procesów oraz możliwe jest dokonanie maksymalnie 100 uruchomień procesów w miesiącu kalendarzowym.
 3. Spółka zastrzega, że w przypadku, gdy Klient i/lub żaden z Użytkowników nie zaloguje się do Systemu przez okres 90 dni, konto Klienta może zostać usunięte, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby odłożyć czas usunięcia konta o kolejne 90 dni należy zalogować się przynajmniej 1 raz po otrzymaniu ostrzeżenia email.
 4. W przypadku usunięcia danych i/lub informacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, Klient oraz Użytkownicy zrzekają się wszelkich roszczeń względem Spółki z tego tytułu.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo jednostronnego przedłużenia dostępu do Sytemu na warunkach promocyjnych po upływie okresu wskazanego w ust. 2.2 powyżej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienie Regulaminu ogólnego.
 7. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu oraz Regulaminu ogólnego, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.